IELTS WRITING SAMPLE TOPIC: EDUCATION

IELTS WRITING SAMPLE TOPIC: EDUCATION

Question

Some believe that a student’s success is mainly based on the quality of their teaching while others think it has more to do with the student’s attitude. Discuss both views and give your own opinion.

Topic-related vocabulary

 • Pedagogical excellence: Refers to the highest level of teaching quality, where educators employ effective teaching methods and strategies.

 • Sự xuất sắc trong giảng dạy: Đề cập đến mức độ cao nhất về chất lượng giảng dạy, trong đó giáo viên áp dụng phương pháp và chiến lược giảng dạy hiệu quả.

 • Educational efficacy: The extent to which teaching and learning processes produce desired outcomes.

 • Hiệu suất giáo dục: Mức độ mà quá trình giảng dạy và học tập tạo ra các kết quả mong muốn.

 • Intrinsic motivation: The inner drive or motivation that comes from within the student, often tied to personal interest and satisfaction.

 • Sự thúc đẩy bên trong: Động cơ hoặc sự thúc đẩy bên trong của học sinh, thường liên quan đến sự quan tâm và sự hài lòng cá nhân.

 • Extrinsic incentives: External factors or rewards that influence a student’s motivation, such as grades or praise.

 • Xúc tiến từ bên ngoài: Các yếu tố hoặc phần thưởng bên ngoài ảnh hưởng đến động cơ của học sinh, như điểm số hoặc lời khen.

 • Cognitive development: The growth and improvement of a student’s intellectual abilities and critical thinking skills.

 • Phát triển khả năng tư duy: Sự tăng trưởng và cải thiện về khả năng tư duy và kỹ năng tư duy phản biện của học sinh.

 • Nurturing learning environment: A classroom or educational setting that fosters a positive and supportive atmosphere for students to thrive.

 • Môi trường học tập nuôi dưỡng: Một lớp học hoặc môi trường học tập tạo ra không khí tích cực và hỗ trợ để học sinh phát triển.

 • Self-directed learning: The ability of students to take charge of their learning, set goals, and manage their educational journey.

 • Học tập tự quyết định: Khả năng của học sinh tự quản lý quá trình học tập của họ, đặt ra mục tiêu và quản lý hành trình học tập của họ.

 • Academic resilience: The capacity of students to overcome challenges and setbacks in their educational path.

 • Sự bền chí học tập: Khả năng của học sinh vượt qua thách thức và khó khăn trong hành trình học tập của họ.

 • Pedagogical approach: A specific method or strategy used by educators to deliver instruction.

 • Tiếp cận dựa trên chế độ học tập: Khả năng của học sinh tự quản lý quá trình học tập của họ, đặt ra mục tiêu và quản lý hành trình học tập của họ.

 • Student engagement: The degree to which students are actively involved and motivated in their learning process.

 • Tương tác học sinh: Mức độ mà học sinh tham gia một cách tích cực và có động lực trong quá trình học tập của họ.

Sample

In the ongoing discourse surrounding student achievement, two predominant viewpoints emerge. On one hand, proponents argue that the primary determinant of a student’s success hinges on the quality of teaching they receive. Conversely, there is a contrasting school of thought positing that a student’s attitude plays a more substantial role in shaping their academic accomplishments. This essay will delve into both perspectives before offering a personal stance on the matter.

Advocates of the teaching quality-centric perspective contend that educators equipped with pedagogical excellence are instrumental in fostering students’ intellectual growth. They emphasize the significance of innovative teaching methods, an engaging curriculum, and a nurturing learning environment. It is believed that such attributes empower students to unlock their full potential. In this view, the teacher catalyzes academic success, imparting knowledge and skills that are indispensable for students’ progress.

On the other side of the spectrum, proponents of the student attitude-centric viewpoint argue that success is rooted in intrinsic motivation and a proactive learning disposition. They posit that even in the presence of impeccable teaching, students who exhibit a positive attitude, unwavering commitment to their studies, and a self-directed approach are more likely to excel academically. This perspective underscores the role of students themselves in charting their educational journey. It contends that a driven and engaged student can overcome educational obstacles and emerge triumphant in their academic pursuits.

In my view, the reality lies at the intersection of these two perspectives. While the quality of teaching undoubtedly holds immense importance, its efficacy is magnified when complemented by a student’s positive attitude and intrinsic motivation. It is a symbiotic relationship wherein both factors are mutually reinforcing. Educators must strive for pedagogical excellence, employing effective teaching methods and creating a conducive learning environment. Simultaneously, students must cultivate a proactive attitude toward their education, embracing intrinsic motivation and self-directed learning. The synergy between these elements can unlock the true potential of a student, leading to a path of academic success.

In conclusion, the dichotomy between teaching quality and student attitude as determinants of success represents an oversimplification of the complex educational landscape. The truth lies in recognizing the interplay between both factors, with each contributing significantly to a student’s journey toward excellence. As such, the holistic approach involves fostering high-quality teaching alongside the cultivation of a proactive and motivated student body, ultimately paving the way for comprehensive academic achievement.

Trong cuộc tranh luận liên quan đến thành tích học tập của học sinh, xuất hiện hai quan điểm nổi bật. Một mặt, những người ủng hộ cho rằng yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của một học sinh phụ thuộc vào chất lượng của việc giảng dạy mà họ nhận được. Ngược lại, có một quan điểm trái ngược cho rằng thái độ của học sinh đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc định hình thành tích học tập của họ. Bài viết này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm trước khi đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Các người ủng hộ quan điểm tập trung vào chất lượng giảng dạy cho rằng những giáo viên được trang bị kiến thức và kỹ năng giảng dạy xuất sắc đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự phát triển tư duy của học sinh. Họ nhấn mạnh sự quan trọng của các phương pháp giảng dạy sáng tạo, chương trình học hấp dẫn và môi trường học tập nuôi dưỡng. Được cho là những đặc điểm như vậy giúp học sinh mở khóa tiềm năng của họ. Theo quan điểm này, giáo viên đóng vai trò làm kích thích sự thành công học tập, truyền đạt kiến thức và kỹ năng quan trọng cho sự phát triển của học sinh.

Mặt khác, những người ủng hộ quan điểm tập trung vào thái độ của học sinh lập luận rằng thành công xuất phát từ động cơ bên trong và thái độ học tập tích cực. Họ cho rằng ngay cả khi có chất lượng giảng dạy xuất sắc, những học sinh thể hiện thái độ tích cực, cam kết đối với học tập và tiếp cận tự quản lý sẽ có khả năng xuất sắc hơn trong việc học tập. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò của chính học sinh trong việc xây dựng hành trình học tập của họ. Nó cho rằng một học sinh có động cơ nội tại mạnh mẽ và khả năng tự quản lý học tập có thể vượt qua khó khăn học tập và đạt được thành công học tập.

Theo quan điểm của tôi, cần có sự giao thoa giữa cả hai quan điểm này. Mặc dù chất lượng giảng dạy không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó, hiệu quả của nó được nâng cao khi được kết hợp với thái độ tích cực của học sinh và động cơ nội tại. Đây là một mối quan hệ tương tác trong đó cả hai yếu tố này đều có tác động lẫn nhau. Giáo viên phải nỗ lực để đạt được sự xuất sắc trong giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả và tạo ra môi trường học tập thuận lợi. Đồng thời, học sinh phải phát triển thái độ tích cực đối với học tập của họ, tham gia vào động cơ nội tại và học tập tự quản lý. Sự tương tác giữa các yếu tố này có thể mở ra con đường cho sự thành công của học sinh.

Tóm lại, sự đối lập giữa chất lượng giảng dạy và thái độ của học sinh như một yếu tố quyết định sự thành công đại học biểu thị một sự đơn giản hóa quá mức của cảnh quan giáo dục phức tạp. Sự thật nằm ở việc nhận thức về sự tương tác giữa cả hai yếu tố này, với mỗi yếu tố đóng góp đáng kể vào hành trình của học sinh đối với thành công học tập. Do đó, quan điểm toàn diện liên quan đến việc nuôi dưỡng sự giảng dạy chất lượng cao cùng với việc phát triển một cơ thể học sinh tích cực và đầy động viên, cuối cùng mở đường cho sự thành công học tập toàn diện.

[contact-form-7 404 "Not Found"]