CÁCH VIẾT BIỂU ĐỒ CỘT – BAR CHART IELTS WRITING TASK 1

Biểu đồ côt – Bar Chart hay còn gọi là Bar graph là biểu đồ thường gặp trong IETLS writing Task 1. Biểu đồ này thể hiện sự biến thiên của đối tượng (dựa trên một đơn vị nhất định). Dạng bài này thường yêu cầu phân tích đặc điểm, số liệu, so sánh và dự đoán xu hướng của đối tượng. 

Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ về cách phân tích và viết về biểu đồ này nhé.

 Biểu đồ cung cấp minh họa chi tiêu cho năm mặt hàng tiêu dùng (ô tô, máy tính, sách, nước hoa và máy ảnh) ở Pháp và Vương quốc Anh vào năm 2010

 

A. Outline:

Introduction:

Description of the provided chart on the expenditure of consumer goods in France and the UK in 2010.

Overview:

Highlighting the UK’s larger allocation of money to consumer goods compared to France.

Body paragraphs:

 • Cars as the main category of expenditure for both countries.

 • Perfume is the least significant expense in the UK, contrasting with cameras in France.

 • A notable difference in expenditure was observed in the category of cameras.

 • Cars Expenditure

  • UK: Approximately £450,000.

  • France: Expenditure of £400,000.

 • Books Expenditure

  • UK: Expenditure around £400,000.

  • France: Expenditure of £300,000.

 • Cameras Expenditure

  • UK: Expenditure surpassing £350,000.

  • France: Expenditure of £150,000.

 • Other Goods Expenditure

  • France allocated higher amounts of money to computers (over £350,000).

  • Perfume expenditure: £200,000 in France and below £150,000 in the UK.

Giới thiệu:

Mô tả biểu đồ được cung cấp về chi tiêu hàng tiêu dùng ở Pháp và Vương quốc Anh năm 2010.

Tổng quan:
Làm nổi bật việc phân bổ tiền lớn hơn của Vương quốc Anh cho hàng tiêu dùng so với Pháp.

Thân bài:

 • Ô tô là hạng mục chi tiêu chính của cả hai quốc gia.

 • Nước hoa là chi phí ít quan trọng nhất ở Anh, trái ngược với máy ảnh ở Pháp.

 • Một sự khác biệt đáng chú ý trong chi tiêu đã được quan sát thấy trong danh mục máy ảnh.

 • Chi phí ô tô

Vương quốc Anh: Khoảng 450.000 bảng Anh.

Pháp: Chi phí £400,000.

 • Chi phí cho sách

Vương quốc Anh: Chi tiêu khoảng 400.000 bảng Anh.

Pháp: Chi 300.000 bảng Anh.

 • Chi phí máy ảnh

Vương quốc Anh: Chi tiêu vượt quá 350.000 bảng Anh.

Pháp: Chi phí £150,000.

 • Chi tiêu hàng hóa khác

Pháp phân bổ số tiền cao hơn cho máy tính (hơn 350.000 bảng Anh).

Chi tiêu cho nước hoa: 200.000 bảng ở Pháp và dưới 150.000 bảng ở Anh.

B. Sample:

The provided chart illustrates the expenditure on five consumer goods (cars, computers, books, perfume, and cameras) in France and the UK in 2010, measured in pounds sterling. 

Overall, it is evident that the UK allocated a larger sum of money to consumer goods compared to France during the given period. Cars were the primary focus of expenditure for both countries, while perfume ranked as the least significant expense in the UK, contrasting with cameras in France. Moreover, the most notable disparity in spending between the two nations was observed in the category of cameras.

Regarding cars, the UK population spent approximately £450,000, whereas the French expenditure amounted to £400,000. Similarly, the British expenditure on books exceeded that of the French, with figures of around £400,000 and £300,000, respectively. Notably, the UK’s expenditure on cameras surpassed £350,000, more than double the £150,000 spent by France.

On the other hand, France allocated higher amounts of money to the remaining goods. Computers accounted for expenditures of over £350,000 in France, slightly surpassing the £350,000 spent by the British. Both countries showed minimal spending on perfume, with France recording £200,000 and the UK falling below £150,000.

 

BIỂU ĐỒ HÌNH CỘT BIỂU DIỄN CHI TIÊU CHO MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở HAI QUỐC GIA

 

Biểu đồ được cung cấp minh họa chi tiêu cho năm mặt hàng tiêu dùng (ô tô, máy tính, sách, nước hoa và máy ảnh) ở Pháp và Vương quốc Anh vào năm 2010, được đo bằng đồng bảng Anh.

Nhìn chung, rõ ràng là Vương quốc Anh đã phân bổ một khoản tiền lớn hơn cho hàng tiêu dùng so với Pháp trong khoảng thời gian nhất định. Ô tô là trọng tâm chi tiêu chính của cả hai quốc gia, trong khi nước hoa được xếp hạng là khoản chi ít quan trọng nhất ở Anh, trái ngược với máy ảnh ở Pháp. Hơn nữa, sự chênh lệch đáng chú ý nhất trong chi tiêu giữa hai quốc gia được quan sát thấy ở hạng mục máy ảnh.

Về ô tô, dân số Vương quốc Anh đã chi khoảng 450.000 bảng Anh, trong khi chi tiêu của người Pháp lên tới 400.000 bảng Anh. Tương tự, chi tiêu cho sách của người Anh vượt xa người Pháp, với con số lần lượt là khoảng 400.000 bảng Anh và 300.000 bảng Anh. Đáng chú ý, chi tiêu của Vương quốc Anh cho máy ảnh đã vượt quá 350.000 bảng Anh, cao hơn gấp đôi so với 150.000 bảng Anh mà Pháp đã chi.

Mặt khác, Pháp phân bổ số tiền cao hơn cho các hàng hóa còn lại. Máy tính chiếm khoản chi hơn 350.000 bảng Anh ở Pháp, cao hơn một chút so với 350.000 bảng Anh mà người Anh đã chi tiêu. Cả hai quốc gia đều cho thấy mức chi tiêu tối thiểu cho nước hoa, với Pháp ghi nhận 200.000 bảng Anh và Vương quốc Anh giảm xuống dưới 150.000 bảng Anh.

 

Key phrases to remember:

 1. Expenditure: The act of spending money on goods, services, or resources (Chi tiêu)

 2. Allocate money: To assign or distribute funds for a specific purpose (Phân bổ tiền)

 3. During the given period: Refers to a specific time frame or duration mentioned (Trong khoảng thời gian đã cho)

 4. Expense: The amount of money spent on something or the cost of something (Chi phí)

 5. Disparity: A significant difference or inequality between two or more things (Chênh lệch)

 6. Exceed: To go beyond or surpass a particular limit or expectation (Vượt qua)

 7. Respectively: In the same order as previously mentioned (Tương ứng)

 8. Surpass: To go beyond or exceed in quality, quantity, or performance (Vượt trội, Lớn hơn)

 9. Minimal spending: Spending the least amount possible or a very small amount (Chi tiêu tối thiểu)

 

✅ Trên đây là ví dụ về cách phân tích và viết về biểu đồ cột trong phần thi IELTS WRITING task 1. 

Đừng quên theo dõi Bee English Community cập nhật kiến thức về IELTS nhé.

__________________

Mọi thông tin xin liên hệ:

☎️ Hotline: 034 268 7280

✉️ Email: bee.community.mar@gmail.com

🏫 Địa chỉ: FLC Landmark Tower, Tầng 24, ngõ 60 Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội

💻 Website: https://beecommunity.edu.vn

📽️ Tiktok: https://www.tiktok.com/@beeflc

[contact-form-7 404 "Not Found"]