SPEAKING SAMPLE TOPIC: TEACHER

SPEAKING SAMPLE

TOPIC: TEACHER

List of questions

 1. Do you want to be a teacher in the future?

 2. Do you remember one of your teachers?

 3. What were your primary school teachers like?

 4. Do you have a favorite teacher?

Topic-related vocabulary

1. Do you want to be a teacher in the future?

 • Aspirations (Khát vọng): In the future, I don’t have aspirations to become a teacher.

 • Career goal (Mục tiêu nghề nghiệp): Pursuing a career goal in [insert your career goal here].

 • Interests (Sở thích): Aligns better with my interests.

 • Skills (Kỹ năng): Aligns better with my interests and skills.

2. Do you remember one of your teachers?

 • Vivid memories (Ký ức rõ ràng): I have vivid memories of one of my teachers from high school.

 • Passionate (Đam mê): Her passionate teaching style.

 • Insightful (Sâu sắc): Insightful discussions.

 • Teaching style (Phong cách giảng dạy): Making the subject come to life through her teaching style.

3. What were your primary school teachers like?

 • Nurturing (Ân cần): My primary school teachers were nurturing individuals.

 • Dedication (Tận tâm): Their dedication to helping us understand difficult concepts.

 • Foundation (Nền tảng): Laying the foundation for my education.

 • Learning environment (Môi trường học tập): They created a friendly learning environment.

4. Do you have a favorite teacher?

 • Chemistry (Hóa học): She was my chemistry teacher in high school.

 • Complex (Phức tạp): Simplify complex chemical reactions.

 • Excel (Xuất sắc): Helping every student excel in the subject.

 • Special (Đặc biệt): What made her special was her ability.

Sample Answer

1. Do you want to be a teacher in the future?

In the future, I don’t have aspirations to become a teacher. Instead, I am more inclined towards pursuing a career in marketing, which I believe aligns better with my interests and skills.

Trong tương lai, tôi không có khát vọng trở thành một giáo viên. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình phù hợp hơn với sự nghiệp trong ngành truyền thông, điều này tôi tin là phù hợp với sở thích và kỹ năng của mình.

2. Do you remember one of your teachers?

Yes, I have vivid memories of one of my teachers from high school. Her name was Mai, and she taught English literature. She had an impressive way of making the subject come to life through her passionate teaching style and insightful discussions.

Có, tôi có những ký ức rất rõ ràng về một giáo viên ở trường cấp ba của mình. Cô ấy tên là Mai, và cô ấy dạy môn Văn học Tiếng Anh. Cô ấy có cách dạy độc đáo khiến môn học trở nên sống động thông qua cách giảng dạy đầy đam mê và các cuộc thảo luận sâu sắc.

3. What were your primary school teachers like?

My primary school teachers were nurturing and dedicated individuals. They played a crucial role in laying the foundation for my education. They were patient, always willing to help us understand difficult concepts, and created a friendly learning environment.

Các giáo viên ở trường tiểu học của tôi thường rất ân cần và tận tâm. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho việc học của tôi. Họ kiên nhẫn, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi hiểu các khái niệm khó khăn và tạo ra môi trường học tập thân thiện.

4. Do you have a favorite teacher?

Indeed, I have a favorite teacher, and her name is An. She was my chemistry teacher in high school. What made her special was her ability to simplify complex chemical reactions and her dedication to helping every student excel in the subject.

Thật ra tôi có một giáo viên mà tôi rất quý, và tên cô ấy là.An. Cô ấy là giáo viên môn Hóa học của tôi ở trường cấp 3. Điều đặc biệt ở cô ấy là cô giảng dạy rất đơn giản các phản ứng hóa học phức tạp và sự tận tâm trong việc giúp đỡ mỗi học sinh học tốt môn học này.

__________________

Mọi thông tin xin liên hệ:

☎️ Hotline: 034 268 7280

✉️ Email: bee.community.mar@gmail.com

🏫 Địa chỉ: FLC Landmark Tower, Tầng 24, ngõ 60 Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội

💻 Website: Bee English Community

🎬 Youtube: Bee English Community

📽️ Tiktok: Bee English Community

[contact-form-7 404 "Not Found"]